Planu Estratejiku Dezenvolvimentu Munisipal Ermera 2019 – 2023SUMARIU EZEKUTIVU

Planu estratéjiku dezenvolvimentu munisipal Ermera nudar dokumentu ofisial nebe
reprejenta plano, programa, atividade no metas autoridade nian hodi implementa to’o tinan
2023 ho vizaun “Populasaun ida nebe seguru, asesivel, dezenvolvidu no prosperu ho
rendimentu mediu altu tuir Lei, ukun fuan no Norma Tradisional iha Munisipiu Ermera”.
Plano estratejiku ne’e sai hanesan matadalan integradu ba nivel dirijente Autoridade hodi
prodúz desizaun planu tempu badak, tempu médiu no tempu naruk tuir giaun PEDN no
ODS iha area tematika pilar Dezenvolvimentu 4 no subsetor 21 mak hanesan;
1. Kapitulu I. Introdusaun; Antesendente, profile Munisipiu, situasaun demografia,
situasaun geografia, Potensia rekursu naturais munisipiu, analiza dezafiu ambiental
estratejika no kooperasaun parseiru dezenvolvimentu
2. Kapitulu II. Kultura Organizasaun; Vizaun, misaun, objetivu estratejika, prinsipiu
reforma, sistema no valor
3. Kapitulu III. Setor Kapital Sosial
Subsetor; Edukasaun, Saúde, Inkluzaun Sosiál, Meiu Âmbiente, Kultura no Patrimóniu,
Juventude no Desportu;
4. Kapitulu IV. Setor Dezenvolvimentu Infraestrutura
Subsetor; Estrada no Ponte, Be’e Mos no Saneamentu, Elektresidade, Transporte
Terrestre no Telekomunikasaun.
5. Kapitulu V. Setor Dezenvolvimentu Ekonómiku;
Subsetor; Dezenvolvimentu Rurál, Agrikultura, Komérsiu no Indústria, Turismu, Setór
Privadu no Setór Kooperativa;
6. Kapitulu VI. Setor Dezenvolvimentu Institusionál;
Subsetor; Padraun Institusionál, Jestaun Rekursu Umanu, Sistema Prosedimentu
Administrasaun Lokal no Edefisiu Governu Lokal no servisu delegasaun teritorial
7. Kapitulu VII. Konsiderasaun Final
Planu Estratejiku Dezenvolvimentu Munisipal Ermera edisaun primeiru revizaun hatur tuir
Vizaun, Misaun, Objetivu Estratéjiku, prinsipiu no Valores, hodi introdus tuir nesesidade
Estratéjika, Indikadór Desempeñu, Programa Asaun, Rezultadu Esperadu no Entidades
Responsável hodi asegura realizasaun planu ba bem star povu iha Munisipiu Ermera tinan
5 oin mai


Anexu dokumentus

© 2024 Administrasaun Munisípiu Ermera