Re-Anunsiu Konkursu Publiku: Fornesementu Viaturas (Kareta) Operasional ba Administrasaun Posto Administrativu sira ho Servisu Munisipal Edukasaun Juventude no Desporto iha Autoridade Munisipiu Ermera

Hahu loke: 09/28/2023
Hahu taka 10/12/2023Anexu dokumentus

© 2024 Administrasaun Munisípiu Ermera