Sua Exelênsia Presidente Autoridade Munisípiu Ermera Sr.Eusébio Salsihna ho Espoza Sra.Maria Genoveva da Costa Martins, hola parte Selebrasaun Eukaristia iha okaziaun Abertura Visita Kruz Jovem Iha Parokia Nossa Senhora Do Carmo Letefoho, ba tinan 2022-2023.

Misa Eukaristia ba dahuluk Visita Kruz Jovem nian ne’e, Preside husi Vigariu Episkopal Arquidioseze Dili Reverendu Pe.Juvito do Rego, iha kampal Parokia Letefoho loron 26 Agusto 2022, iha homilia Reverendu Pe.Juvito do Rego hateten ba preregrinu sira ne’ebé mak akompaña viazem Kruz Jovem husi Parokia Lolotoe mai to Parokia Letefoho, durante kalan tomak dehan “ Imi la hasa’an Kruz hanesan Jesus, maibe imi hasa’an malirin, kole, hamlaha hamrook, imi koko beran Kruz ne’e nian, peregrinasaun santa ida ne’e bensaun Kruz ninian tun ona ba imi, wainhira imi halo ho neon no laran, katak Jesus Kristu nia Kruz ne’e sai nafatin sinal salvasaun nian no sai mos instrumentu salvasaun ninian, ne’e komvite permanente ida ba ita hotu-hotu atu sai nafatin sinal Kruz ninian iha fatin no tempu hotu-hotu laos deit iha eventu boot hanesan ne’e” Vigariu Episkopal Arquidiosese Dili ne’e mos hatutan “ita Timor ne’e la lori Maromak nia bensaun Liberdade laiha, tinan 59 moris iha rai ida ne’e hau sai sasin katak Maromak nia beran ne’e nia liman hamahan hela Povu Timor hanesan hamahan povu Judeu sira durante loron 40 iha rai fuik maran, ho Maromak nia beran iha hetan ukun aan tambá ema nasaun seluk kontra makas ita nia ukun rasik aan liu-liu Pais boot sira iha kbiit atu halo desijaun tambá sira dehan ita kbiit laiha, hodi rejistensia, Kruz no Raiña da paz ho buat sira ne’e hotu mak ohin loron ita hetan ukun rasik aan, maibe dalabarak ita fila kotuk ba Kruz tambá ne’e ohin ita mai iha ne’e atu hafoun fali ita nia vontade kruz nian” Pe. Juvito do Rego mos husu ba Jovem sira katak ita nudar kruz nia oan labele estraga malu tan rai pedasuk, Grupu no lia petsa umane, Padre Selebrante ne’e husu ba Peregrinu sira hotu atu hakneak hodi husu perdaun ba Kruz Jovem.

Remata Selebrasaun Eukaristia, Sua Exelênsia Presidente Autoridade Munisípiu Ermera Sr.Eusébio Salsihna hato’o agradese ba autoridade igreja no estadu liu-liu PNTL ba kolaborasaun diak hodi akompaña Kruz Jovem iha peregrinasaun husi Lolotoe mai to Letefoho la rejista insidente ruma. “ hato’o profundus agradesementu ba kolaborasaun, koperasaun no apoio tomak husi PNTL, pesoal hau apresia teb-tebes reverendu Vigariu Episkopal nia Homilia ne’ebé kapas tebes hodi bele fanu nafatin no motiva ita atu desempeña ita nia papel nudar sidadaun, kristaun katoliku atu nune’e ita nia komportamentu sira justu dignu nafatin iha ita nia sosiadade, ita tenke halo esforsu makas ba ita nia kolitivismu ne’ebé ita halo dadaun ba ita nia autoridade spiritual, koletividade ida ne’e ita tenke konsolida mesmu ita iha limitasaun oi-oin, dalaruma ita forsa lato’o atu halo sensibilizasaun ba ita nia komunidade iha area remota sira, ikus hau hakarak hato’o parabens ba belun paroqianu sira Letefoho nian, hau hare katak imi devotu tebes, no parokianu sira husi Atsabe ne’ebé koperativu, hospitalidade diak tebes, hatudu imi nia espiritu vontade atensiosu ida ne’e mak ita presija nafatin, lahaluha hato’o mos votus felis regresu no boa viagem ba parokianu sira husi Lolotoe, espera katak ita sei hamutuk nafatin tambá fiar ba kruz salvasaun ne’ebé halibur ita hotu, ita neon no forsa ida deit hodi ultrapasa desafiu oi-oin iha future mai, agradese ikus ba Padre Parokia, Komisaun Organizadora, koru no sarani sira hotu nia koperasaun ba selebrasaun ida ohin extra ordinariu teb-tebes”.

Partisipa iha peregrinasaun no Selebrasaun Eukaristia iha okaziaun Abertura Visita Kruz Jovem Iha Parokia Nossa Senhora Do Carmo Letefoho ba tinan 2022-2023 ne’e Peregrinu barak liu-liu Jovem ka foin sae Katoliku sira husi Arquidioseze Dili, Dioseze Baukau no Maliana.

Anexu dokumentus

© 2024 Administrasaun Munisípiu Ermera