Sua Exelensia Ministru Administrasaun Estatal (MAE) Dr.Miguel Pereira de Carvalho, lansa ona fatuk dahuluk ba kostrusaun Edifisiu Postu Administrativu Hatolia B, iha Xá laran loron 19 fulan Jullu 2022.

Sua Exelensia Prezidente Autoridade Munisípiu Ermera Sr.Eusébio Salsinha iha intervensaun hatete “hau lori Autoridade no Komunidade Hatolia B hato’o Saudasoens Kalaroza Boas Vindas ba Sua Exelensia Ministru no Vise Ministru MAE, Vise Ministru Saúde no Distintu Deputadu Ernesto Fernandes “Dudu” ne’ebé hanesan Veteranu no Fundador Postu Hatolia B, Direktur Geral, Nasionais, Delegasaun Teritorial no Servisu Munisipál sira hotu, ba disponibilidade no tempu hodi mai presente hamutuk ho povu Hatolia B atu halo lansamentu fatuk dahuluk ba konstrusaun Edifisiu Postu Administrativu foun ida ne’e, biban ida ne’e hau mos ralata katak populasaun total husi Hatolia B mak 22860 pesoas, tambá ne’e Postu ida ne’e serve duni hari’i atu bele atende povu hirak ne’e nia nesesidade lor-loron, duke sira ba Hatolia Villa birokrasia naruk no lakon tempu barak, hau sente ne’e previlejiu boot ida ba povu Hatolia B ho resposta estra ordinariu husi Ministru Administrasaun Estatal hodi simu Xefe Suku nain 5 iha Postu Hatolia B nia pedidu no prontu atu moris mesak”.
Iha fatin hanesan Veteranu Komandante Ernesto Fernandes “Dudu” hanesan mos Fundador ba Postu Hatolia B iha nia intervensaun hatete ,“ Ohin Postu Hatulia B hamrik ona, hanesan Veteranu ida hau husu mak ida ne’e, Tau Unidade metin, haluha tia buat hirak ne’ebé iha funu tambá agora la tempu ona halo aat ba malu, tempu agora hanoin atu dezemvolve rai ida ne’e”.

Entertantu Sua Exelensia Ministru Administrasaun Estatal (MAE) Dr.Miguel Pereira de Carvalho iha nia Diskursu hateten “iha loron 28 Dezembru 2020 ita hasoru malu iha Lisapat, populasaun sira husi suku lima, konvida VIII Governu Konstitusional ne’ebé lideradu husi Jeneral Taur Matan Ruak, ami mai to iha imi nia fatin, hau mai ho delegasaun tomak para ita boot sira hato’o deit pedidu ida, katak se karaik posivel VIII Governu Konstitusional ne’e muda ou transforma hela ami suku lima iha area ida ne’e, sai Postu Administrativu ida, tambá ne’e VIII Governu Konstitusional rona imi nia preokupasaun no imi nia hakarak ho nune’e la too tinan ida Hatolia B sai ona Postu Administrativu ida, hahu’u husi loron 01 Janeiru 2022, ne’ebé ohin iha ne’e hau mai ofisialmente lansa ita boot sira nia postu hodi hatu’ur fatuk dahuluk ba imi nia Edifisiu Postu Administrativu, suku lima iha Hatolia B sai ona hanesan postu Administrativu ida ofisial ona, Parlamentu, Prezidente Republika no Governo Rekonese (Estadu) Rekonese ona, tambá hare ba geografikamente imi dook husi Hatolia Villa, Governu hare katak tinan barak suku lima ba trata dokumentu do’ok tebes, tambá ne’e mak hari duni Postu Administrativu ida ne’e hodi hakbesik servisu administrasaun publiku nian ba suku lima iha ne’e, atu povu bele hetan atendementu ho diak no lais, Edifisiu Postu Administrativu ida ne’e konklui iha fulan hirak mai ne’e, administrador postu sei servisu iha ne’e, funsionariu oi-oin sei servisu iha ne’e hanesan PNDS, Agrikultura no seluk tan, sira mai servisu besik iha ne’e para bele halo atendimentu ba populasaun sira iha ne’e, hodi hare’e ba programa sira ne’ebé Governu implementa mai suku sira”.

Aktividade lao to remata konta ho partisipasaun Vise Ministru nain rua (MAE no SAÚDE) Diretur Gerais, Diretur Nasionais sira husi Servisu Sentrais, Diretor sira husi Servisu Delegasaun Teritorial no Munisipais, Administrador Postu, Konfisoens Relijiosu, Autoridade Lokal no Pupulasaun husi Suku Lima mak hanesan Fatubesi, Mau-Ubu, Urahou, Lisapat no Fatubolu.

Halo komentáriu

Ita-bot nia enderesu email sei la-publika. Kampus obrigatórios markadus ho *

*

© 2023 Administrasaun Munisípiu Ermera