• Planu Estratejiku Dezenvolvimentu Munisipal Ermera 2019 – 2023

    Posted At: 9 Feb 2023

    SUMARIU EZEKUTIVU Planu estratéjiku dezenvolvimentu munisipal Ermera nudar dokumentu ofisial nebe reprejenta plano, programa, atividade no metas autoridade nian hodi implementa to’o tinan 2023 ho vizaun “Populasaun ida nebe seguru, asesivel, dezenvolvidu no prosperu ho rendimentu mediu altu tuir Lei, ukun fuan no Norma Tradisional iha Munisipiu Ermera”. Plano estratejiku ne’e sai hanesan matadalan integradu […]

© 2024 Administration Municipality of Ermera